Algemene voorwaarden

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Klikfilms, van toepassing op enerzijds de website www.klikfilms.nl, anderzijds de mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Klikfilms.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Klikfilms: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Klikfilms en de opdrachtgever;

c. opdrachtgever: het bedrijf dat of de natuurlijke persoon die met Klikfilms een overeenkomst aangaat;

d. consument: de opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

e. werk: alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, adviezen, concepten, ideeën, teksten, informatie, bestanden, ontwerpen, foto’s, video’s, afbeeldingen en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Klikfilms zijn vervaardigd;

f. content: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de opdrachtgever worden aangeleverd en die door Klikfilms in de productie verwerkt dienen te worden;

g. medewerker: de natuurlijke persoon werkzaam bij Klikfilms die door de opdrachtgever wordt ingehuurd.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Klikfilms en op alle overeenkomsten tussen Klikfilms en de opdrachtgever.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4. De eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.5. Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Klikfilms vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Klikfilms niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Klikfilms in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Klikfilms heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.

3. Aanbod en offertes

3.1. Ieder aanbod en alle offertes van Klikfilms zijn vrijblijvend.

3.2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Klikfilms opgegeven eisen en specificaties van de gewenste productie en andere gegevens waarop Klikfilms haar aanbod of offerte baseert.

3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, voorstellen, overeenkomsten, offertes of emailberichten van Klikfilms of op haar website binden Klikfilms niet.

3.4. Al datgene dat in het kader van een voorstel en/of offerte door Klikfilms wordt verstrekt, blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van Klikfilms onverwijld door de opdrachtgever te worden geretourneerd.

3.5. Indien Klikfilms voordat de overeenkomst tot stand komt, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten aan de potentiële opdrachtgever heeft verstrekt en/of kenbaar heeft gemaakt en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de ontwerpen, afbeeldingen, teksten, ideeën en concepten zonder voorafgaande toestemming van Klikfilms te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Klikfilms het recht voor het gebruik een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst, annulering en opzegging

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de overeenkomst of offerte van Klikfilms heeft ondertekend en aan Klikfilms heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Klikfilms.

4.2. Een tot stand gekomen overeenkomst kan niet kosteloos geannuleerd worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, dan wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht het percentage van het geoffreerde bedrag dat in de overeenkomst als annuleringskosten is opgenomen. Nadat Klikfilms een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, kan de overeenkomst niet meer door de opdrachtgever geannuleerd worden.

4.3. Indien partijen een overeenkomst zijn aangegaan voor een bepaalde tijd, dan kan de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Zijn partijen tussentijdse opzegging overeengekomen, dan dient de opzegtermijn in acht te worden die in de overeenkomst staat. Staat in de overeenkomst geen opzegtermijn, dan dienen partijen een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Klikfilms zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2. Klikfilms heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

5.3. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een met name genoemde persoon, dan zal Klikfilms gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

5.4. Klikfilms zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

5.5. Klikfilms kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.

5.6. Indien Klikfilms in opdracht van de opdrachtgever samenwerkt met een door de opdrachtgever ingeschakelde derde partij, dan kan Klikfilms nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van deze derde partij.

6. Oplevertijden

6.1. De door Klikfilms opgegeven oplevertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

6.2. In het geval dat een door Klikfilms met de opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Klikfilms.

6.4. Indien Klikfilms het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Klikfilms de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en faciliteiten, waarvan Klikfilms aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

7.2. De opdrachtgever zal Klikfilms steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen.

7.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Klikfilms voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

7.4. Vindt de productie (deels) plaats op de locatie van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever zodanige maatregelen te treffen dat de medewerkers van Klikfilms tijdens de productie beschermd zijn tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

7.5. De opdrachtgever is gehouden Klikfilms onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.6. Voor zover de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

7.7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verveelvoudigen of openbaar maken van door hem aangeleverde content waarvan de rechten bij derden liggen.

7.8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan Klikfilms een opdracht te geven tot het maken van een productie die inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten, portretrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Klikfilms constateert of een vermoeden heeft dat de door de opdrachtgever gewenste productie in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Klikfilms het recht de overeenkomst (tussentijds) te annuleren en worden alle tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Klikfilms is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste productie de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.

7.9. Wordt de productie vertraagd door een handelen en/of nalaten van de opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld en dan kan Klikfilms nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.

7.10. Indien de opdrachtgever weet of het vermoeden heeft dat hij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen, dan dient hij Klikfilms daarvan onverwijld in kennis te stellen.

7.11. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Klikfilms niet nakomt, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Klikfilms handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Klikfilms daardoor lijdt en heeft Klikfilms het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

8. Inhuren van personeel

8.1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de locatie(s) waar, de hulpmiddelen waarmee en de omstandigheden waarin de medewerker de werkzaamheden uit dient te voeren veilig zijn en voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

8.2. Indien de medewerker wegens ziekte of een andere omstandigheid geen werkzaamheden kan uitvoeren, dan worden de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis gesteld. In een dergelijk geval zal Klikfilms alles doen dat binnen haar macht om zo spoedig mogelijk de medewerker te vervangen voor een andere medewerker met dezelfde kwalificaties. Klikfilms kan niet garanderen dat zij een geschikte vervanger vindt.

8.3. Indien binnen de organisatie van de opdrachtgever bepaalde richtlijnen en/of (huis)regels gelden, dan dient de opdrachtgever de medewerker daarvan op de hoogte te stellen.

8.4. De medewerker werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever neemt daarbij dezelfde zorgvuldigheid in acht als tegenover zijn eigen werknemers. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

8.5. Indien de medewerker tijdens zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever een ongeval overkomt, is de opdrachtgever verplicht om terstond de arbeidsinspectie en Klikfilms daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.

8.6. De opdrachtgever zal zich tegenover de medewerker gedragen zoals een goed werkgever betaamt overeenkomstig de verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De opdrachtgever vrijwaart Klikfilms voor eventuele aanspraken van de medewerker ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, door nalaten of handelen van de medewerker tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.

8.7. Indien de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel bedoelde personen gehouden tot vergoeding van de schade aan de bedoelde personen.

8.8. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade zoals omschreven in dit artikel.

8.9. De opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van de medewerker die aan hem ter beschikking zijn gesteld vertrouwelijk en verwerkt deze persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

9. Ter beschikking stellen van materialen

9.1. De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om ter beschikking gestelde materialen in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

9.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan materialen die is ontstaan gedurende de periode dat de opdrachtgever de materialen onder zich heeft.

9.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan ter beschikking gestelde materialen.

9.4. Na het einde van de overeenkomst dienen ter beschikking gestelde materialen onverwijld schoon, volledig en onbeschadigd in de macht van Klikfilms te worden gesteld.

9.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk Klikfilms daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Klikfilms.

10. Wijziging van de overeenkomst

10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goede samenspraak de overeenkomst aanpassen.

10.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klikfilms zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Klikfilms de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

10.4. indien een vaste prijs is overeengekomen, kan deze prijs tot 30% exclusief belastingen (BTW) stijgen door bijvoorbeeld: meerwerk, reiskosten of onverwachtse kosten. De opdrachtgever wordt hier zo spoedig mogelijk van geïnformeerd.

n een vaste prijs is overeengekomen, dan zal Klikfilms daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

10.5. Het verzoek van de opdrachtgever om uitstel van de uitvoering van de overeenkomst, dient schriftelijk of via de e-mail bij Klikfilms te worden ingediend. Alle extra kosten die gepaard gaan met het uitstel, zoals: annuleringskosten van derden en gereserveerde productiecapaciteit, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Prijzen

11.1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

11.2. Prijzen en tarieven die aan een consument kenbaar worden gemaakt zijn inclusief btw.

11.3. Klikfilms mag een vast overeengekomen vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Klikfilms, dat niet van Klikfilms mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van deze verhoging in kennis gesteld.

11.4. Overuren worden overeenkomstig hetgeen is opgenomen in de overeenkomst doorbelast.

11.5. Wordt een vast overeengekomen prijs verhoogd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke plicht, zoals een verhoging van het btw-tarief. Een dergelijke ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en zo spoedig mogelijk nadat de consument in kennis is gesteld van de prijsverhoging.

12. Muziek

12.1. Voor muziek die in een productie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie die hier recht op heeft. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteur. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afdracht hiervan.

13. Betaling

13.1. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.

13.2. Dient de opdrachtgever een deel van het geoffreerde bedrag vooraf te betalen en betaalt de opdrachtgever het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig, dan heeft Klikfilms het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het vooraf gefactureerde bedrag is voldaan. De opdrachtgever wordt schriftelijk of via de e-mail van een dergelijke opschorting in kennis gesteld. Klikfilms kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting.

13.3. Indien de opdrachtgever de factuur niet tijdig betaalt, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

13.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Klikfilms op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de factuur die het langst openstaat.

13.6. Klikfilms kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Klikfilms verschuldigde bedragen betaald heeft.

13.7. Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content berusten bij de opdrachtgever of diens licentiegevers. De opdrachtgever verleent Klikfilms voor het realiseren van de productie een niet-overdraagbare licentie op het content.

14.2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) het werk berusten bij Klikfilms. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Klikfilms het werk te publiceren of te verveelvoudigen. De opdrachtgever dient de auteursrechten van Klikfilms te allen tijde te respecteren. Handelt de opdrachtgever in strijd met de auteursrechten van Klikfilms, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Klikfilms daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

14.3. Zolang de opdrachtgever niet betaald heeft voor de productie, is het de opdrachtgever niet toegestaan de productie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

14.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Klikfilms voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

14.5. Klikfilms vermeldt haar naam en/of logo en haar functie in de aftiteling van de productie.

14.6. Artikel 14.5 is niet van toepassing indien de aard van de productie zich daar niet voor leent.

14.7. Klikfilms is gerechtigd de naam en/of het logo van de opdrachtgever op haar website te plaatsen als zijnde een opdrachtgever van Klikfilms.

14.8. Klikfilms behoudt zich het recht voor om de productie te gebruiken ter promotie van Klikfilms, waaronder het plaatsen van (een deel van) de productie op haar website en social media kanalen.

15. Onderzoek naar het bestaan van rechten

15.1. Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

15.2. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Heeft het openbaar maken van de productie tot gevolg dat inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, dan komt dat geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

16. Klachten

16.1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever aan Klikfilms zo spoedig mogelijk kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Klikfilms in staat is adequaat te reageren.

16.2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Klikfilms de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het feit dat Klikfilms overgaat tot het onderzoeken van de klacht impliceert niet dat Klikfilms erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.

16.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klikfilms slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

16.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1. Klikfilms kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

17.2. De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Klikfilms is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, stukken, uitgewerkte ontwerpen, content, e.d. onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en/of instructies. De opdrachtgever vrijwaart Klikfilms tegen alle aanspraken ter zake.

17.3. De opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de overeenkomst vertraging kan ondervinden door weersomstandigheden of onvoorziene technische gebreken aan apparatuur. Klikfilms is nimmer aansprakelijk voor dergelijke vertragingen.

17.4. Het openbaar maken van de door Klikfilms vervaardigde productie is geheel voor risico van de opdrachtgever. Klikfilms kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor negatieve publiciteit naar aanleiding van het openbaar maken van de productie.

17.5. Klikfilms is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.6. Iedere aansprakelijkheid van Klikfilms voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

17.7. Indien Klikfilms aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Klikfilms beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Klikfilms gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Klikfilms beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.8. De opdrachtgever vrijwaart Klikfilms voor vorderingen die derden tegen Klikfilms instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Klikfilms niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De opdrachtgever is gehouden Klikfilms op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Klikfilms mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

17.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Klikfilms vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Klikfilms kan aanwenden.

18. Overmacht

18.1. Van overmacht aan de zijde van Klikfilms is onder andere sprake indien Klikfilms verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, diefstal, brand, ziekte van een of meerdere medewerkers, defecten aan apparatuur ontstaan tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, overheidsmaatregelen en fouten in software of online diensten van derden.

18.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Klikfilms inschakelde derde partij.

18.3. Klikfilms heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid welke de overmacht oplevert intreedt nadat de opleveringstermijn is overschreden.

18.4. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Klikfilms de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

19. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

19.1. Klikfilms is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. de medewerker tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt blootgesteld aan een gevaarlijke situatie en/of indien een gevaarlijke situatie voor de medewerker dreigt te ontstaan;

b. de opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt en de opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;

c. na het sluiten van de overeenkomst Klikfilms omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geven dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

d. aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

e. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;

f. ten aanzien van de opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing

wordt verklaard;

g. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

19.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Klikfilms op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Klikfilms de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

19.3. Klikfilms is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt doordat Klikfilms de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Klikfilms de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort.

19.4. Klikfilms behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

20. Geheimhouding

20.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

20.2. Indien Klikfilms – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Klikfilms zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Klikfilms niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1. Op elke overeenkomst tussen Klikfilms en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Klikfilms worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Klikfilms gevestigd is. Indien Klikfilms een beroep doet op dit artikel, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

Niet helemaal duidelijk of vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.